RAMOWE WARUNKI CZARTERU

Postanowienia wstępne

Czarterobiorca zobowiązany jest do używania jachtu zgodnie z dobrą praktyką żeglarską oraz obowiązującymi przepisami. Nie wolno wykorzystywać łodzi do działalności zarobkowej ani do udziału w regatach. Jacht nie może być oddany do użytku osobom trzecim, ani przekazany w poddzierżawę. Nakłady wynikające ze zwykłego użytkowania jachtu podczas czarteru obciążają Czarterobiorcę. Należy prowadzić dziennik jachtowy i okazać go w razie wypadku.

 

Warunki płatności

Czarterobiorca jest zobowiązany do dokonania pierwszej części należności za czarter, która jest uznawana za potwierdzenie dokonanej rezerwacji jachtu. Pozostała część zobowiązania musi wpłynąć na konto, najpóźniej w terminie jaki został wyznaczony w umowie czarteru łodzi. Wydanie Czarterobiorcy jachtu jest możliwe dopiero po uregulowaniu całkowitej kwoty czarteru.

 

Zatwierdzenie jachtu

Przy przekazaniu jachtu do czarteru zbiorniki na paliwo muszą być w pełni zatankowane. Czarterobiorca sprawdza stan jachtu i jego wyposażenia zgodnie z listą wyposażenia w obecności Armatora lub jego przedstawiciela, a następnie potwierdza zdatność jednostki do czarteru. Podpisanie protokołu przejęcia łodzi jest równoznaczne z uznaniem jej dobrego stanu. Czarterobiorca jest zobowiązany przetestować sprawność jachtu, jego urządzeń i elementów natychmiast po opuszczeniu mariny, a w przypadku wystąpienia wad i usterek powinien je natychmiast zgłosić. W wypadku, gdy Armator nie może zapewnić Czarterobiorcy jednostki uzgodnionej w umowie czarteru jachtu, zobowiązany jest zapewnić jacht nie gorszy od umówionego, a cena czarteru pozostaje bez zmian. Kaucja w uzgodnionej wysokości musi być zdeponowana w gotówce lub przez blokadę środków na karcie kredytowej. Armator upoważniony jest do potrącenia z kaucji kwoty, odpowiadającej stratom niewynikłym z przeciętnego zużycia jachtu. Wartość poszczególnych elementów wyposażenia określona jest w protokole zdawczo-odbiorczym.

 

Awarie i wypadki

Armator oświadcza, że jacht jest ubezpieczony. Ubezpieczenie nie obejmuje jednak rzeczy osobistych załogi, kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. W sytuacji zaistnienia uszkodzeń, kolizji, wejścia na mieliznę lub jakichkolwiek innych awarii Czarterobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Armatora lub jego przedstawiciela o wynikłej szkodzie i okolicznościach jej powstania, a także uzgodnić dalsze postępowanie. Jeżeli elementy jachtu zostaną wymienione w ramach naprawy, należy zachować uszkodzone części.

W razie jakiejkolwiek szkody jachtu Czarterobiorca jest zobowiązany do wskazania czasu i miejsca zdarzenia oraz wszelkich niezbędnych okoliczności i powodów zdarzenia. Ponadto konieczne jest wskazanie nazwy statków, czy nazwisk świadków zaangażowanych w zdarzenie. Incydent musi być zrelacjonowany przed władzami, a notatki z relacji muszą być potwierdzone przez władze lokalne (na przykład przez kapitana portu, lekarza, policję). W wypadku awarii Czarterobiorca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać stratę na jak najniższym poziomie.

W przypadku wystąpienia szkody przekraczającej wartość kaucji, koszt jej usunięcia zostanie pokryty przez Ubezpieczyciela.

 

Powrót jachtu

Po upływie umowy czarteru w ustalonym w umowie miejscu i czasie. Czarterobiorca jest zobowiązany do zwrócenia jachtu Czarterodawcy. Stan jachtu nie może być pogorszony, a paliwo w zbiornikach musi być uzupełnione.